Rada Społeczna

Rada Społeczna ZOZ

  • 15-05-2013
RADA SPOŁECZNA
PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
imienia doktora Kazimierza Hołogi
W NOWYM TOMYŚLU
 
 
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna.

Rada społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym kierownika zakładu.

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Sposób zwoływania posiedzeń rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez radę społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

W skład  rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wchodzą:

- jako przewodniczący: przedstawiciel organu administracji rządowej – w podmiotach utworzonych przez te organy, wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa  lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

- jako członkowie:

a) przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 
b) przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub powiatu w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

W posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Obecna Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu została powołana Uchwałą Nr XLVIII/408/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 maja 2023 r.

W skład Rady wchodzi Starosta Nowotomyski – Andrzej Wilkoński jako przewodniczący oraz członkowie Rady: Adam Frąckowiak (przedstawiciel wojewody), Włodzimierz Hibner, Katarzyna Cecuła, Dariusz Chłopek, Konrad Drąg, Krzysztof Górny, Roman Trzybiński.
 
W posiedzeniach Rady bierze również udział Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu – Tomasz Przybylski, przedstawiciele organizacji związkowych działających w SP ZOZ w Nowym Tomyślu oraz przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

Do zadań Rady Społecznej należy:
1)  przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c)  przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu;
2)  przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a)  planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c)  kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupów lub przejścia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
f) regulaminu organizacyjnego;
3)  dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4)  opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
 
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją