Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Nieodpłatna Pomoc Prawna realizowana przez Powiat Nowotomyskim w 2023 r.

  • 15-03-2019
 
 
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
- Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
- Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją