Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem Drogowym

  • 17-05-2019
Stanowisko zapewnia obsługę w zakresie:
 
1. w zakresie zatwierdzania organizacji ruchu:
l) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
2) wprowadzanie ograniczenia tonażowego dla pojazdów,
3) opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
4) zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów,
5) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
 6) rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na niestosowanie się do istniejącej organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,
7) przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
2. w zakresie kontroli organizacji ruchu:
1) prowadzenie, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia stałej organizacji ruchu, kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu,
2) prowadzenie, co najmniej raz na 6 miesięcy, kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
3. opiniowanie geometrii  drogi w projektach budowlanych.
4. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa:
l) współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem.
5. w zakresie wykorzystania dróg w sposób szczególny: 1) wydawanie decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny tj. imprez, zawodów sportowych, rajdów, wyścigów itp., które powodują utrudnienia w ruchu.

Symbol wydziału: ZRD
 
Marcin Kamiński
 
Miejsce urzędowania: ul. Poznańska 33, budynek D, pokój 7

Telefon: +48 61 44 26 694,


 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją