Zadania współfinansowane z budżetu państwa

Przebudowa drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno

  • 02-07-2021
Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 1 km przebiegającej przez m. Śliwno i zakłada m.in. wymianę nawierzchni asfaltowej,  przebudowę chodnika i zjazdów, a także poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę aktywnego oznakowania oraz oświetlenia przejść dla pieszych. Zadanie jest współfinansowanie ze środków państwowych funduszy celowych: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, co ułatwi mieszkańcom Śliwna oraz innym użytkownikom drogi bezpieczny dojazd do zakładów pracy, szkół a także urzędów, instytucji społecznych i kulturalnych mających siedzibę w Kuślinie, Nowym Tomyślu oraz Dusznikach. Inwestycja poprawi również dostępność komunikacyjną do prywatnych posesji i terenów inwestycyjnych oraz przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości, przez którą przebiega droga. W ramach zadania zaplanowano m.in.:
- wymianę nawierzchni mineralno-asfaltowej,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni, 
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej oraz przepustów pod zjazdami,
- przebudowę chodników,
- odtworzenie zieleni przydrożnej.
Przyjęte rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód będących skutkiem opadów atmosferycznych z pasa drogowego do poboczy, rowów przydrożnych, terenów zielonych oraz do elementów istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  
 
Z początkiem lipca 2021 r. rozpoczęły się roboty budowlane, a zakończenie robót i oddanie odcinka do użytkowania nastąpiło 31 stycznia 2022 r.
 
Całkowita wartość zadania: 3 172 198,68 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych: 1 549 314,32 zł
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 000 000,00 zł
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją