Dzisiaj jest: Niedziela, 17 Październik 2021 Imieniny: Wiktora i Małgorzaty
Logo: epuap Logo: BIP Logo: Facebook
Logo: Powiatnowotomyski

Menu dostępności

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego.

 • 19-05-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski realizuje projekt pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej i jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego poprzez utworzenie i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w:
• Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
• Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
 
W ramach projektu, w poszczególnych szkołach, zrealizowane zostaną następujące zadania:
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu:
- przebudowa budynku szkolnego, w tym modernizacja warsztatów mechanicznych wraz z zapleczem
szatniowo sanitarnym oraz przebudowa sal dydaktycznych przy halach warsztatowych;
- zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów m.in. tokarki i frezarki numeryczne, wyposażenie spawalni;
- utworzenie i wyposażenie pracowni informatycznej oraz ekonomicznej w przebudowanej części budynku.
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu:
- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do teoretycznej i praktycznej nauki zawodów: technik mechatronik i technik reklamy.
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance:
- zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, w których prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych.
 
Całkowita wartość projektu: 7 318 412,42 zł
Dofinansowanie projektu: 6 220 650,55 zł
 
Planowany termin zakończenia projektu: 31.08.2022 r.
 
Partnerem projektu jest Gmina Nowy Tomyśl.
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

 
 

„Wsparcie edukacji zdalnej w szkołach kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego”

 • 09-02-2021
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
W ramach projektu wyposażono szkoły prowadzące kształcenie zawodowe na terenie powiatu nowotomyskiego w sprzęt TIK niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, w celu łagodzenia skutków epidemii COVID-19. 
Dzięki realizacji projektu zakupiono 80 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały przekazane następującym szkołom, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski:
- Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 15 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 5 szt,
- Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, w tym: Technikum - 10 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 10 szt,
- Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, w tym: Technikum - 8 szt, Szkoła Branżowa I stopnia - 12 szt,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Trzciance, w tym: Technikum - 20 szt.
 
 
 
Potrzeba realizacji projektu wynikała ze zdiagnozowanych problemów w postaci braków sprzętowych, które uniemożliwiały zagwarantowanie odpowiedniej jakości nauczania zdalnego po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w związku z epidemią COVID-19. Zakupiony sprzęt trafił do szkół z końcem grudnia 2020 roku i będzie nieodpłatnie udostępniany nauczycielom oraz uczniom na okres zawieszenia zajęć szkolnych w formie stacjonarnej. Po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, zakupione w projekcie laptopy pozostaną w szkołach i będą wykorzystywane do kształcenia zawodowego w trybie stacjonarnym.
 
Dofinansowanie projektu: 341 878,50 PLN
Całkowita wartość projektu: 402 210,00 PLN
 
Termin realizacji projektu: 01.12.2020r. – 31.12.2020r.
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie  zawodowe  młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

Zakup sadzonek drzew miododajnych

 • 27-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski pozyskał 15 640,00 zł. dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup 79 sztuk sadzonek drzew miododajnych. Pieniądze przyznane zostały w ramach programu nasadzeń drzew miododajnych w pasach drogowych. W ramach przyznanej dotacji na terenie Gminy Lwówek posadzono 47 sztuk natomiast na terenie Gminy Miedzichowo 32 sztuki drzew miododajnych.
 
 
Celem projektu jest przeciwdziałanie wymieraniu pszczół. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do bytowania pszczół, dzięki temu będą miały korzystniejsze warunki. Nasadzenia drzew zdecydowanie poprawią strukturę gleb i ich jakość, a także przyczynią się do łagodzenia negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem intensywnej gospodarki rolnej, poprawiając warunki mikroklimatyczne przyległych pól. Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając lokalny ekosystem.
Całkowita wartość projektu: 21 326,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego 15 640,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.07.2020 r. – 13.10.2020 r.
 
 

Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu

 • 27-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn.: „Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i lokalnej społeczności poprzez wyposażenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć na Edukację ekologiczną w zakresie doposażenia pracowni dydaktycznych w 2020 roku.
 
 
 
 
Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu nowotomyskiego dzięki wyposażeniu pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Planowany efekt ekologiczny i rzeczowy jest mierzalny i umożliwia ocenę efektów realizacji przedsięwzięcia.
Całkowity koszt projektu: 46 450,00 zł
Dofinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu: 40 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
 

Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne

 • 27-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn.: „ Adaptacja części budynku przy Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu na potrzeby szatniowo-sanitarne” w ramach pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego program „Szatnia na medal”.
 
 
Celem projektu jest stworzenie komfortowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy pomieszczeniach treningowych zlokalizowanych w budynku należącym do Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu. Zespół Szkół nr 1 od trzech lat tworzą dwie połączone szkoły, które znajdują się w dwóch lokalizacjach, oddalonych od siebie o ok. 2 km – budynek A mieści się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 43, budynek B przy ul. 17 Stycznia 27 w Zbąszyniu. W ramach zadania planowane jest zaadoptowanie części budynku, która obecnie stanowi niezagospodarowaną przestrzeń magazynową, na potrzeby utworzenia dwóch szatni - damskiej oraz męskiej – z pełnym zapleczem sanitarnym. W każdej szatni zaprojektowano dwie toalety oraz dwie kabiny prysznicowe. W pozostałej części budynku wydzielono pomieszczenie grupowe oraz niewielką przestrzeń magazynową, pozwalającą na odpowiednie przechowywanie sprzętu sportowego. Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością ruchową korzystanie z szatni, w ramach zadania planowane jest także wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Roboty budowlane wewnątrz budynku obejmować będą wykonanie stropów podwieszanych oraz posadzek, uzupełnienie ścianek działowych, prace tynkarskie, malowanie pomieszczeń oraz wykonanie okładzin ceramicznych w łazienkach. Niezbędne będzie również wykonanie przyłącza wody zimnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Całkowita wartość projektu: 379 257,43 zł
Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 100 000,00 zł
Termin realizacji projektu: 03.08.2020 r. – 15.12.2020 r.
 
 
 

Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

 • 27-11-2020
 • Autor: Krystian Dybek
 • drukuj
Powiat Nowotomyski realizuje zadnie pn. „Budowa windy w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”, ze środków PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 
 
 
Celem projektu jest poprawa dostępności siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dla osób niepełnosprawnych, poprzez budowę windy umożliwiającej dotarcie do wszystkich kondygnacji budynku. Realizacja projektu przyczyni się w istotny sposób do likwidacji barier architektonicznych i zapewni możliwość korzystania bez utrudnień z usług publicznych przez osoby niepełnosprawne, w szczególności dotknięte niepełnosprawnością ruchową. 
Całkowita wartość projektu: 397 964,45 zł
Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 89 856,97 zł
 
 

Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór

Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn. Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 
 
Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku 1,380 km drogi powiatowej nr 2713P. W ramach zadania odcinek drogi gruntowej objęty inwestycją zyska powierzchnię mineralno-asfaltową, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz zjazdy na posesje oraz pola. Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy utwardzonych oraz do rowów przydrożnych. Zostanie także wykonany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych i innych świadczących swoje usługi.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także poprawa systemu połączeń drogowych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Realizacja zadania przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów z niej korzystających.
Całkowita wartość zadania: 1 791 501,15 zł
Dofinansowanie projektu ze środków EFRROW: 891 144,00 zł
Termin wykonania dokumentacji projektowej to 15 listopada 2020r., a roboty drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021r.
 
 
 

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

W ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Nowotomyski zakupił 30 laptopów, które następnie zostały przekazane nieodpłatnie pięciu placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
 
 
Celem projektu jest wsparcie uczniów kształcących się na poziomie ponadpodstawowym oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu. Sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy zgłaszali trudności w realizacji podstawy programowej i/lub uczestnictwem w zajęciach on-line, z uwagi na braki sprzętowe.
Po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania zakupiony sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia zajęć oraz/lub wspomagania pracy z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, ponownie diagnozowane będą potrzeby wsparcia uczniów poszczególnych szkół.
Konkurs grantowy ogłoszony z początkiem kwietnia przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa wywołaną epidemią koronawirusa. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pozyskane środki zapewniły sfinansowanie 100 proc. kosztów zakupu sprzętu komputerowego, dzięki któremu nauka zdalna stała się dla nich możliwa.
Okres realizacji projektu: 16.04.2020r. – 16.10.2020r.
 

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja staży dla uczniów Technikum z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
2. Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
4. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu,
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu.
 
 
Biuro Projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl.
Całkowita wartość projektu: 1 015 639,80 zł
Dofinansowanie projektu: 900 733,20 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 

Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Organizacja płatnych staży u pracodawców dla uczniów Technikum z ZSRCKU w Trzciance;
2. Doposażenie pracowni zawodowych w ZSRCKU w Trzciance;
3. Organizacja kursów podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe uczniów, w tym m.in. kurs prawa jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych, kurs baristy i carvingu, szkolenia dla uczniów na kierunku technik weterynarii;
4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w formie indywidualnych spotkań z doradca zawodowym;
5. Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego z ZSRCKU w Trzciance poprzez ich udział w kursach i szkoleniach.
 
 
Biuro projektu prowadzone będzie w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin.
Całkowita wartość projektu: 418 025,25 zł
Dofinansowanie projektu: 367 525,25 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
 
 
1 2
Masz uwagi do naszej strony? Napisz do nas!
 • CAPTCHA
  CAPTCHA służy odróżnieniu narzędzi zautomatyzowanych udających ludzi od rzeczywistych ludzi i ma za zadanie uniemożliwić botom rozsyłanie spamu przez tak zabezpieczone formularze. Przepisz kod z obrazka. Wielkość liter ma znaczenie. Jeśli nie możesz odczytać kodu kliknij w obrazek. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.
  Jeśli obrazek jest nieczytelny, to go kliknij, aby zmienić grafikę. Niewykorzystany kod jest ważny przez 15 minut.

Informacje

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ul.Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
 
tel. 61 44 26 700
 
fax 61 44 23 589
 
email: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 
Starostwo czynne w godzinach
Poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30
Rachunki  bankowe
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów - geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl