Aktualności

Będzie przebudowa drogi

  • 01-07-2020
  • Autor: Marzena Matusiak
We wtorek, 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa pasa drogowego 2713P Łomnica – Nowy Dwór”. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogowych w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana do listopada br., natomiast przebudowa drogi nr 2713P zostanie zakończona w sierpniu przyszłego roku.
 
Odcinek planowanej do przebudowy drogi powiatowej nr 2713P jest drogą gruntową o długości 1,38 km. Zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia na mineralno asfaltową, zostaną przebudowane pobocza gruntowe oraz przebudowane istniejące i nowoprojektowane zjazdy na posesje oraz na pola. Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy utwardzonych oraz do rowów przydrożnych. Zostanie wykonany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych i innych świadczących swoje usługi.
Na realizację inwestycji powiat nowotomyski otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w wysokości 891 144,00 zł. Planowana do przebudowy w ramach zadania droga nr 2713P wpłynie na poprawę systemu połączeń drogowych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego. Droga będzie stanowiła dogodne połączenie dla ratownictwa medycznego oraz dla sprzętu jednostek OSP.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją