Zarządzanie Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • 15-05-2013
Zagrożenia bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia człowieka oraz środowiska naturalnego są czymś normalnym w coraz bardziej zurbanizowanym i utechnicznionym świecie. Z tych też powodów anomalie pogodowe nie mające dawniej większego wpływu na życie mieszkańców obecnie powodują coraz większe utrudnienia w życiu codziennym, a często nawet stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia.
Do udzielania pomocy poszkodowanym i likwidacji skutków zagrożeń powołane są coraz lepiej wyposażone i przygotowane, odpowiednie służby i straże na szczeblach powiatowych i wojewódzkich. Coraz częściej jednak zdarzają się zagrożenia wymagające włączenia się organów administracji samorządowej do wsparcia akcji ratowniczej i likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń, ze względu na sytuacje przekraczające możliwości etatowych służb ratowniczych, a przede wszystkim koordynacji działań różnych służb i straży.
Do realizacji powyższych zadań na szczeblu Powiatu Nowotomyskiego powołany został Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzące w skład Starostwa Powiatowego.
 
W dni powszednie pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego urzędują w następujących godzinach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Kontakt do PCZK:
• tel. 61 44 26 796
• fax 61 44 23 589

• email: starostwo@powiatnowotomyski.pl

Poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego i w dni wolne zgłoszenia o wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń przyjmuje Dyżurny Operacyjny Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a:
• tel. 61 44 27 700
• fax 61 44 27 701
• tel. alarmowy 998

• email: kp-nowytomysl@psp.wlkp.pl
 
Do najważniejszych zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
 •     zapewnienie warunków do koordynacji działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej,
 •     tworzenie i aktualizacja bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do podejmowania działań ratowniczych,
 •     współdziałanie z samorządami gminnymi i wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego,
 •     współpraca z instytucjami realizującymi monitoring środowiska,
 •     analiza zagrożeń mogących wystąpić na terenie powiatu,
 •     stworzenie zaplecza dla działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 •     stałe informowanie Starosty o stanie bezpieczeństwa powiatu,
 •     stała współpraca ze służbami, inspekcjami i strażami na terenie powiatu,
 •     nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania,
 •     tworzenie i uaktualnianie systemu obiegu informacji oraz łączności między służbami, samorządami gminnymi i służbami dyżurnymi wojewody,
 •     przekazywanie Staroście dyspozycji i zaleceń Wojewody oraz niezbędnych informacji,
 •     zwoływanie na polecenie Starosty Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 •     współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w celu stworzenia warunków do koordynacji udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją