Projekty współfinansowane ze środków UE

Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór

  • 22-09-2020
Powiat Nowotomyski realizuje zadanie pn. Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
 
 
Nazwa działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. 
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku 1,380 km drogi powiatowej nr 2713P. W ramach zadania odcinek drogi gruntowej objęty inwestycją zyska powierzchnię mineralno-asfaltową, przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz zjazdy na posesje oraz pola. Planowane rozwiązania zapewnią prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego do poboczy utwardzonych oraz do rowów przydrożnych. Zostanie także wykonany kanał technologiczny, który stworzy podziemną infrastrukturę dla sieci przewodowych operatorów telekomunikacyjnych, energetycznych i innych świadczących swoje usługi.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także poprawa systemu połączeń drogowych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Realizacja zadania przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów z niej korzystających.
Całkowita wartość zadania: 1 791 501,15 zł
Dofinansowanie projektu ze środków EFRROW: 891 144,00 zł
Termin wykonania dokumentacji projektowej to 15 listopada 2020r., a roboty drogowe mają zakończyć się do 31 sierpnia 2021r.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją